ALL NEWS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
ขั้นตอนการ Activate ID เกม GetAmped Notice

[ประกาศ] การ Activate ID สำหรับการใช้งานระบบเติมเงินหรือเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องมีการยืนยัน Activate ID เพื่อให้สามารถใช้งานระบบต่างๆ บนเว็บไซต์ได้ตามปกติ
Published
in August 10, 2021