ALL NEWS

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
GetAmped 2022 ปรับเปลี่ยนรูปแบบและอัตราการได้รับของรางวัลจากกาชาปอง Notice

[ประกาศ] ปรับเปลี่ยนรูปแบบและอัตราการได้รับของรางวัลจากกาชาปอง

เป็นเวลาอันเนิ่นนานที่วัฒนธรรมกาชาปองได้เริ่มต้นอยู่ในเกม GetAmpedX กว่า 10 ปี ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกาชาปอง
Published
in January 26, 2022
ขั้นตอนการ Activate ID เกม GetAmped Notice

[ประกาศ] การ Activate ID สำหรับการใช้งานระบบเติมเงินหรือเข้าร่วมกิจกรรมบนเว็บไซต์

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องมีการยืนยัน Activate ID เพื่อให้สามารถใช้งานระบบต่างๆ บนเว็บไซต์ได้ตามปกติ
Published
in August 10, 2021