STYLE BALANCE ADJUSTMENT
by gaadmin in
News

Armor

 • STR เพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 4
 • Z+XC : ถอดเกราะไม่ใช้ MP อีกต่อไป
 • Z+XC : หลังถอดเกราะใช้ MP น้อยลงจาก 8.0 เป็น 6.0

Beast (Y)

 • ปรับระดับขั้นการแปลงร่างจากเดิม 50% , 25% และ 12.5% เป็น 75% , 50% และ 25% ของ HP
 • X+X : ก่อนแปลงร่าง ลดดีเลย์หลังใช้ท่าในจังหวะที่ 2
 • SPD เพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 5
 • หลังแปลงร่าง DEF เพิ่มขึ้นจาก 3/4/6 เป็น 4/5/6
 • Z+XC : เพื่อแปลงร่างใช้ MP น้อยลงจาก 6.3 เป็น 4.2

Beast (B)

 • ปรับระดับขั้นการแปลงร่างจากเดิม 50% , 25% และ 12.5% เป็น 75% , 50% และ 25% ของ HP
 • STR เพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 5
 • หลังแปลงร่าง SPD เพิ่มขึ้นจาก 3/4/6 เป็น 4/5/6

Demon

 • Z+X : แบ่งการใช้งาน MP จาก 4.2 เป็น 2.1 + 2.1
 • Z+XC : เพิ่มความเสียหายจาก 8/14 เป็น 14/16 (รวมเพิ่มขึ้น 50%)

Doll Master

 • Z+X : สามารถโจมตีโดนศัตรูในระยะประชิดได้แล้ว
 • D+X : ดีเลย์หลังใช้ท่าลดลง

DSG

 • DEF ลดลงจาก 6 เป็น 5

Esper

 1. DEF เพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 5

Fortress

 • C : เพิ่มระยะโจมตีจังหวะที่ 1 และ 2
 • เพิ่มท่า Z+C และ Z+X ก่อนแปลงร่าง
 • พลังป้องกันธาตุที่เพิ่มขึ้นหลังแปลงร่างลดลงจาก 20% เป็น 15%
 • D+X : เพิ่มระยะเวลาอมตะ 150 ms
 • Z+XC : เพิ่มระยะเวลาอมตะ 900 ms , ลดการใช้ MP ลงจาก 6.3 เป็น 4.2 , จำกัดจำนวนสามารถแปลงร่างได้สูงสุด 6 ครั้ง

Golem

 • C : เพิ่มสถานะ Super Armor เมื่อกดค้างในจังหวะที่ 3
 • X : เพิ่มสถานะ Super Armor เมื่อกดค้างในจังหวะที่ 2
 • V+X : ลดดีเลย์หลังใช้ท่า 50 ms
 • Z+C : เพิ่มสถานะ Super Armor เมื่อกดค้าง

Halfbrute

 • เพิ่มการใช้งาน MP เมื่อตีลังกาหลังถูกเสยจำนวน 2.1
 • ไม่สามารถตีลังกาต่อเนื่องจนกว่าจะหล่นถึงพื้นได้แล้ว

Swordman

 • Z+XC : เพิ่มสถานะอมตะ 200 ms

Mercenary

 • DEF เพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 5

Monk

 • Z+XC สามารถกดค้างเพื่อเพิ่มระยะเวลาได้
 • Z+C : ลดดีเลย์หลังใช้ท่า 50 ms

Space Police

 • X : เพิ่มระยะการโจมตี 20% , เปลี่ยนการโจมตีให้เป็นสองจังหวะ

Sumo

 • D+X : ลดดีเลย์หลังใช้ท่า 50 ms , เปลี่ยนเอฟเฟคเมื่อโดนต่อเนื่องครั้งที่ 3
 • V+X : พุ่งตัวลงพื้นเร็วขึ้น
 • Z+XC : แบ่งการใช้งาน MP จาก 6.3 เป็น 4.2 + 2.1

Scout

 • ไม่มีความสามารถในการปลอมสีทีมอีกต่อไป

Spy

 • DEF เพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 5

Wrestler

 • C : จังหวะที่ 4 ลดดีเลย์หลังใช้ท่า
 • Z+C สำหรับเพศชาย : ออกท่าเร็วขึ้น 50 ms
 • Z+X : ออกท่าเร็วขึ้น 100 ms , เพิ่มความเร็วลงพื้น

Related Posts