กรุณาอ่านเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้โปรแกรมฉบับนี้ ( ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ข้อตกลง” ) โดยละเอียดก่อนทำการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้

ในการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกม GetAmped ( ซึ่งต่อไป ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ใช้โปรแกรม” ) จะต้องยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้โปรแกรมไม่ยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลง กรุณายกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ และผู้ใช้โปรแกรม จะไม่ได้รับ สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์นี้

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้ใช้โปรแกรม กับบริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ดิจิคราฟต์” ) เกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ GetAmped รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นี้ ( ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้ เรียกว่า “เกม GetAmped” )

1. การอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดิจิคราฟต์อนุญาตให้ผู้ใช้โปรแกรมใช้เกม GetAmped เพื่อความบันเทิงเป็นการส่วนตัวเท่านั้น
2. สิทธิของผู้ใช้โปรแกรม
2.1 ผู้ใช้โปรแกรมมีสิทธิใช้เกม GetAmped
2.2 ผู้ใช้โปรแกรมไม่มีสิทธิกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆเกี่ยวกับเกม GetAmped ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตเป็นหนังสือจาก ดิจิคราฟต์
2.3 ผู้ใช้โปรแกรมยอมรับว่าชื่อสมาชิก ตัวละคร สิ่งของทุกชนิดในเกม และเงิน(G และ A) ที่ผู้ใช้โปรแกรมได้มาจากการเชื่อมต่อหรือการใช้เกม GetAmped นี้ มิใช่ทรัพย์สินของผู้ใช้ โปรแกรมแต่ประการใด และผู้ใช้โปรแกรมจะไม่นำสิ่งของดังกล่าวข้างต้นไปแสวงหา ประโยชน์ในทางการค้า
2.4 ผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถดำเนินการ วิศวกรรมย้อนกลับ(Reverse Engineering) เกม GetAmped ได้
2.5 ผู้ใช้โปรแกรมจะไม่ได้สิทธิในการกระทำดังนี้
• ทำการติดตั้ง Server GetAmped ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
• การเชื่อมต่อ GetAmped Server Thai ด้วยวิธีการใดๆ นอกเหนือจากวิธีการ เชื่อมต่อตามปกติที่กำหนดไว้ในเกม GetAmped
• ทำการโจมตี GetAmped Server Thai หรือทำลายช่องทางการเชื่อมต่อ GetAmped Server Thai
• รังควาน,คุกคาม,ติดตาม,ขัดขวาง หรือรบกวนผู้เล่นอื่นบน GetAmped Server Thai ซึ่งรวมถึงการโกงหรือเอาเปรียบผู้เล่นอื่นไม่ว่า โดยวิธีใดๆ ส่งหรือประกาศภาพ ข้อความหรือสื่อโดยวิธีการอื่นใด ที่ไม่เหมาะสมต่างๆ รวมถึงไม่พาดพิงถึง การเมือง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรืออื่นๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.6 ผู้ใช้โปรแกรมขอรับรองว่าจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหายหรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือ เครื่องหมายการค้า ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และดิจิคราฟต์ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม
2.7 ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องเคารพกฎกติกา การเล่นเกมออนไลน์ดังเช่นบุคคลผู้เล่นเกมออนไลน์ทั่วไปพึงกระทำ
2.8 ผู้ใช้โปรแกรมตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เกม GetAmped ตามที่ดิจิคราฟต์ ได้กำหนดไว้หรือจะได้มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขึ้นใหม่ในภายหลัง
3. การรักษาความลับทางการค้า ผู้ใช้โปรแกรมจะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเทคนิคเกี่ยวกับเกม GetAmped ซึ่งผู้ใช้โปรแกรมรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นความลับทาง การค้าของ ดิจิคราฟต์ ให้บุคคลอื่นทราบ
4. การเลิกสัญญา หากผู้ใช้โปรแกรมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงนี้ ดิจิคราฟต์ สามารถ
ยุติการบริการ หรือเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้โปรแกรม
ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น จาก ดิจิคราฟต์ และ/หรือ CyberStep
Corporation
5. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อตกลง ดิจิคราฟต์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและผู้ใช้โปรแกรม ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ที่อาจเกิดขึ้น จากดิจิคราฟต์และ/หรือ CyberStep Corporation นอกจากนี้ หากเกิดความ รับผิดชอบ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา รวมถึงความเสียหายใดๆขึ้น เนื่องจากการละเมิดหรือ ฝ่าฝืนเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้โปรแกรมจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวโดย ไม่เกี่ยวข้องกับดิจิคราฟต์และ/หรือ CyberStep Corporation แต่ประการใด
6. การร้องขอคืนข้อมูลที่บกพร่องหรือสูญหาย ในกรณีที่เกิดการบกพร่องหรือสูญหายข้อมูล เช่น แต้มในเกมหรือไอเทมในเกม เป็นต้น จะต้องมีประวัติบันทึกในระบบของ Software เกม GetAmped อย่างน้อยภายในเวลา 1 ปี หากไม่พบข้อมูลบันทึกในช่วงระยะเวลานี้แล้ว ดิจิคราฟมีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
7. การยุติการเชื่อมต่อ GetAmped Server Thai ในกรณีมีความจำเป็นใดๆ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆซึ่งส่งผลให้ดิจิคราฟต์ไม่สามารถ ให้บริการ GetAmped Server Thai ได้ ดิจิคราฟต์ ขอสงวนสิทธิในการยุติการให้บริการ GetAmped Server Thai โดยฝ่ายเดียวเมื่อพ้นระยะเวลานับแต่วันที่ ดิจิคราฟต์ได้แจ้งให้ ผู้ใช้โปรแกรม ทราบการนำเกม GetAmped ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดของเกม GetAmped จะต้องได้รับอนุญาตจาก ดิจิคราฟต์ ก่อน


ผู้ขอใช้บริการยอมรับเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงนี้
และถือข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้ Software เกม GetAmped

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2547 โดย บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด
GetAmped Copyright(c) 2001-2004 CyberStep, Inc. All rights reserved.

This software includes JavaTM 2 Runtime Environment
Copyright (c) 1998, 2001 Sun Microsystems(tm), Inc.
http://www.sun.com
All rights reserved.

This software includes CyberLink for Java
Copyright © 2002-2004 Satoshi Konno
All rights reserved.

 1. การลงทะเบียนขอรับ UserID ให้เป็นไปตามวิธีการลงทะเบียนตาม Website www.getamped.in.th
 2. เพื่อความปลอดภัยต่อสถานภาพข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจำเป็นจะต้องรักษา UserID และPassword ของท่าน โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ
 3. ห้ามผู้ขอใช้บริการนำ UserID และ Password ไปให้บุคคลอื่นใช้ หรือร่วมใช้
 4. ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง หากทีมงานตรวจสอบได้ว่า ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูล ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทางทีมงานขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการให้บริการ
 5. หากมีการนำข้อมูลต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เล่นมาใฃ้งานใน Server ของ GetAmped ทางทีมงานขอสงวน ลิขสิทธิ์ข้อมูล ดังกล่าวเป็นของทาง ทีมงาน และทางทีมงานมีสิทธิ์นำข้อมูลดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ต่อไป โดยชอบธรรม
 6. ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทีมงานกำหนดอย่างเคร่งครัด หากทีมงานพบว่า มีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในลงโทษหรือการยกเลิกการให้บริการ
 7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการให้บริการและหยุดให้บริการเกม GetAmped ในเวลาใดๆได้ตาม ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 8. ผู้ขอใช้บริการยอมรับเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงนี้ และถือข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้ Software เกม GetAmped

กฏ กติกาการ Ban ด้วยดุลพินิจของทีมงาน
1. ห้ามใช้ถ้อยคำ ข้อความที่มีความหมายไม่สุภาพ หยาบคาย คำผวน คำหยาบ และการใช้ ถ้อยคำในลักษณะดูถูก เหยียดหยามผู้อื่น การฟลัดคำ ต่างๆ ซ้ำซาก รวมถึงการอ้างถึงบุพการี หรือบุคคลที่เคารพของผู้เล่นอื่น ใน Lobby (นอก Game Room)Chat Ban : Lobby
เป็นเวลา : 1 วัน / 3 วัน / 7 วัน / ถาวร
ขึ้นกับดุลพินิจของทีมงาน
2. ห้ามใช้ถ้อยคำ ข้อความที่มีความหมายไม่สุภาพ หยาบคาย คำผวน คำหยาบ และการใช้ ถ้อยคำในลักษณะดูถูก เหยียดหยามผู้อื่น การฟลัดคำ ต่างๆ ซ้ำซาก รวมถึงการอ้างถึงบุพการี หรือบุคคลที่เคารพของผู้เล่นอื่น ใน Game Room หรือ ขณะต่อสู้Chat Ban : Game Room
Chat Ban : Battle
Chat Ban : Shortcut
เป็นเวลา : 1 วัน / 3 วัน / 7 วัน / ถาวร
ขึ้นกับดุลพินิจของทีมงาน
3. ห้ามใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ก้าวร้าว หรือท้าทายทางทีมงาน GetAmpedChat Ban : Lobby
Chat Ban : Game Room
Chat Ban : Battle
Chat Ban : Shortcut
Chat Ban : Enter Room
เป็นเวลา : ถาวร
4. ห้ามใช้ชื่อตัวละคร และชื่อ Guild ที่มีความหมายไม่สุภาพ หยาบคาย คำผวน คำหยาบ รวมถึงการใช้การแบ่งตัวอักษรเล็กหรือใหญ่ และการเคาะแป้นเว้นระยะห่างก็ตามเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ Guild เป็นชื่อหยาบ
เป็นเวลา : จนกว่าผู้เล่นจะเปลี่ยนกลับ
5. ห้ามใช้ชื่อตัวละคร และชื่อ Guild ในลักษณะอ้างถึงชื่อขององค์กรที่มีชื่อเสียง ในสังคม วงการศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ การอ้างตัวเป็น GM หรือทีมงาน GetAmped เช่น Digicrafts_GMxxx, GM, GameMaster, Admin, GetAmped Team หรือการแอบอ้างเป็นตัวละครที่ใช้ในกิจกรรมของทีมงานด้วย รวมถึงคำที่จงใจเลียนแบบ โดยใช้การแบ่งตัวอักษร เล็กหรือใหญ่ และการเคาะแป้นเว้นระยะห่างก็ตามเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ Guild เป็นชื่อผิดกฎ
เป็นเวลา : จนกว่าผู้เล่นจะเปลี่ยนกลับ
6. ห้ามการพยายามเข้าถึง (Hack) ข้อมูลของผู้เล่นอื่น เช่น Password ในการเข้าเกม ฯลฯ หรือการเข้าถึงข้อมูลของทางทีมงาน เพื่อทำการ ทุจริตในลักษณะต่างๆBan ID
ระยะเวลา : ถาวร

หมายเหตุ

 1. การตัดสินของการกระทำเหล่านี้ จะยึดหลักฐานที่เป็น ScreenShot และวิจารณญาณของทางทีมงานเป็นสำคัญ
  ดังนั้นหากผู้ใดพบเห็น การกระทำผิด กฎ กติกา ให้กดปุ่ม Print Screen และส่ง ScreenShot ที่ได้มาที่
  [email protected] ทั้งนี้หลักฐานดังกล่าว จะพิจารณาจากความชัดเจนของเจตนาที่ปรากฎ
  อยู่ในภาพต่างๆ ที่ส่งมา อนึ่ง หากทางทีมงานพบว่ามีการตกแต่งภาพ ถือเป็นการเจตนากระทำผิด และถือเป็นการ
  กระทำผิดที่ร้ายแรง
 2. กรณีพบเห็นการใช้โปรแกรมช่วยกดอัตโนมัติ (Macro) สามารถดำเนินการแจ้งทีมงานได้โดยการถ่ายคลิปวิดีโอ ความยาวไม่ต่ำกว่า 2 นาทีเต็มเป็นหลักฐานการกระทำผิด โดยผู้แจ้งจำเป็นต้องพูดคุย/ส่งข้อความแก่ผู้กระทำผิดเป็นระยะๆ ตลอดเวลา 2 นาทีที่ทำการบันทึก หากไม่มีการตอบกลับใดๆ เลยจึงจะถือว่ากระทำผิดจริง และดำเนินการลงโทษตามสมควรต่อไป ทั้งนี้ ทีมงานอนุโลมให้สามารถใช้โปรแกรมประเภทมาโครได้เฉพาะใน Desert Island เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น
 3. กรณีพบเห็นผู้เล่นห้องประเภท Challenge และมีพฤติกรรมที่น่าสงสัย เช่น ปิดการ Watch ห้อง , ใส่พาสเวิร์ดหรืออื่นใดก็ตามที่มีพิรุธและไม่สามารถเก็บหลักฐานนำมาแจ้งทีมงานได้ สามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรงผ่านทาง Inbox ใน www.facebook.com/GetAmpedX
 4. บุคคล, ตัวละคร หรือ UserID ใดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้างต้น จะถือว่ามีความผิดเท่าเทียมกับผู้กระทำผิด
 5. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในตารางข้างต้น ทางทีมงาน GM ขอสงวนสิทธิ์
  ในการตัดสินการกระทำผิด ของผู้เล่นโดยที่ทางทีมงาน GM จะไม่สามารถทราบถึง Password ของลูกค้าทุกท่าน
  ในทุกกรณี
 6. การกระทำใดๆที่ส่งผลหรือจะส่งผลให้ Server ทำงานผิดพลาด หรือทำงานผิดปกติ ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สิน
  ของบริษัท ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ต่าง ๆ ในการให้บริการ ชดใช้ หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ เช่น จากการ
  ถูกหลอกลวง , การประมาทในการเก็บ รักษา Password ของผู้เล่นเอง ซึ่งรวมถึงการเจาะรหัสข้อมูลของผู้เล่น
  โดยกลุ่มผู้เล่นด้วยกันเอง
 8. การกระทำใดๆ ของบุคคลใด ที่ส่งผลหรือจะส่งผลให้บุคคลอื่นไม่สามารถใช้บริการ หรือจำต้องเลิกใช้บริการ ถือว่า
  เป็นการทำลายธุรกิจ ให้บริษัทฯ เกิดความเสียหายทางการค้า จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 9. ทางทีมงานจะถือว่าทุกท่านได้รับทราบกฎ กติกา อย่างเคร่งครัด และขอสงวนสิทธิในการลงโทษผู้กระทำผิด
  โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ

มารยาทที่ผู้เล่นพึงปฏิบัติ

 1. ช่วยเหลือผู้เล่นอื่นตามความเหมาะสม และช่วยเหลือผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มหัดเล่น
 2. ไม่เข้าไปแทรกแซงผู้เล่นอื่น ถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือ
 3. ไม่ควรท้าทายผู้เล่นคนอื่นด้วยคำพูดลักษณะดูหมิ่น
 4. เมื่อพบ Bug ใดๆควรแจ้งต่อทีมงาน GetAmped ทันที