GetAmped White Day ส่งคืนรักผ่านหน้าจอ
วันที่ : Monday, 12 Mar, 2018 11:31  
 
 
 
White Day Challenge
 
รายละเอียด : เปิด Challenge โหมด Amped White Day ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 15 มีนาคม – 11 เมษายน 2561
 
รายการของรางวัล (ได้รับของรางวัล เมื่อเล่นผ่าน)
 
Valentine Rose x1
White Day Heart x1
White Day Card x1
Chocobar (big) x3
Chocobar (small) x3
Choco Wrench x3
Lolipop x3
Fancy Pole x3
 
 
สูตรผสม ของรางวัล
Valentine Rose x1 + White Day Heart x1 + 300 A White Day Rose x1
Valentine Rose x1 + White Day Heart x1 + 60,000 G
 
 
 
 
White Day Gashapon
 
รายละเอียด : เปิดขาย Gashapon พิเศษ สำหรับวันตอบแทนความรักอันบริสุทธิ์ในราคา 1,000 A หรือใช้ White Day Rose x1 ต่อการสุ่ม 1 ครั้ง
 
ระยะเวลากิจกรรม : 15 มีนาคม – 11 เมษายน 2561

รายการของรางวัล
 
 
RV Tablet
Vivid Bloom
Zagan’sYggdrasil
White Day Card x1
Fire Attack Enchant Material(Rank9)
Ice Attack Enchant Material(Rank9)
Thunder Attack Enchant Material(Rank9)
Slash Attack Enchant Material(Rank9)
Fire Attack Enchant Material(Rank7)
Ice Attack Enchant Material(Rank7)
Thunder Attack Enchant Material(Rank7)
Slash Attack Enchant Material(Rank7)
Fire Attack Enchant Material(Rank5)
Ice Attack Enchant Material(Rank5)
Thunder Attack Enchant Material(Rank5)
Slash Attack Enchant Material(Rank5)
Fire Resistance Enchant Material(Rank9)
Ice Resistance Enchant Material(Rank9)
Thunder Resistance Enchant Material(Rank9)
Slash Resistance Enchant Material(Rank9)
Fire Resistance Enchant Material(Rank7)
Ice Resistance Enchant Material(Rank7)
Thunder Resistance Enchant Material(Rank7)
Slash Resistance Enchant Material(Rank7)
Fire Resistance Enchant Material(Rank5)
Ice Resistance Enchant Material(Rank5)
Thunder Resistance Enchant Material(Rank5)
Slash Resistance Enchant Material(Rank5)
Gold Material x1
Golden Coupon x1
2018 G