เปิดเดือนใหม่! ต้อนรับเดือน 3 กับ 3 Challenge สยองขวัญ
วันที่ : Sunday, 25 Feb, 2018 11:31  
 
 
 
 
รายละเอียด : เปิดโหมด Challenge ด่าน Undead Train, Nightmare Temple และ Undead Factory ในระยะเวลากิจกรรม
 
ระยะเวลากิจกรรม : 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 28 มีนาคม 2561
 
รายการของรางวัล
Undead Train (ได้รับจากกล่องสมบัติในด่าน)
Dusty Star x1
Mysterious Parasite x1
Broken Hand Gun x1
Broken Magnum Gun x1
Gunslinger Card x1 (Tec+1 , Spd+1 และ MP+10)
500 G
 
Nightmare Temple (ได้รับจากกล่องสมบัติในด่าน)
Normal Hard
500 G
Nightmare Temple Card x1
Dark Fighter Card x1
Depraved Monk Card x1
Shoulder Guard of the Depraved x1
Mantle of Corruption x1
Novice Of Strengt Card x1
Novice Of Technique Card x1
Novice Of Speed Card x1
Novice Of Jump Card x1
Novice Of Defend Card x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
800 G
Nightmare Temple Card x1
Depraved Monk x1
Malice Card x1
Shoulder Guard of the Depraved x1
Mantle of Corruption x1
Emblem of the Black Dragon x1
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
 
Undead Factory (ได้รับเมื่อทำคะแนนได้มากกว่า 210,000 คะแนน)
1,000 G
Knight Of Strength Card x1
Knight Of Technique Card x1
Knight Of Speed Card x1
Knight Of Jump Card x1
Knight Of Defend Card x1
Knight Of Miracle x1
Undead Factory Card x1
Blood of Apostle Ache
 
สูตรผสม ของรางวัล
Dusty Star x1 + Mysterious Parasite x1 + 500 A Evil Amphis (หากไม่สำเร็จจะได้รับ 1,000 G)