ข้อตกลงการสมัครสมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่กับเกม GetAmped

1. ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ที่จะรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิในการยกเว้นค่าลิขสิทธิ์เกม GetAmped ต้องทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่กับเกม GetAmped ผ่านทางเวบไซต์ www.getamped.in.th โดยข้อมูลที่กรอกจะต้องเป็นความจริงทุกประการ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการให้บริการ

2. ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไม่มีสิทธิ์ดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนชื่อ เรียบเรียงใหม่ นำออกจำหน่าย และ/หรือเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงไม่มีสิทธิให้เช่าช่วง และ/หรือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น

3. หากปรากฏว่าผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ไม่ปฏิบัติตามข้อดังกล่าวมาข้างต้น ผู้ประกอบ การร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่จะต้องยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่บริษัทได้รับจากการกระทำ ดังกล่าว  ทุกประการ

4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
  Copyright © 2004 -2020 GetAmped.in.th, CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.