ข้อตกลงในการใช้ Server


1. การลงทะเบียนขอรับ UserID ให้เป็นไปตามวิธีการลงทะเบียนตาม Website www.getamped.in.th

2. เพื่อความปลอดภัยต่อสถานภาพข้อมูลของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจำเป็นจะต้องรักษา UserID และ Password ของท่าน โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ

3. ห้ามผู้ขอใช้บริการนำ UserID และ Password ไปให้บุคคลอื่นใช้ หรือร่วมใช้

4. ผู้ขอใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง หากทีมงานตรวจสอบได้ว่า ผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทาง ทีมงานขอสงวนสิทธิ ในการยกเลิกการให้บริการ

5. หากมีการนำข้อมูลต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เล่นมาใฃ้งานใน Server ของ GetAmped ทางทีมงานขอสงวนลิขสิทธิ์ข้อมูล ดังกล่าวเป็นของทาง ทีมงาน และทางทีมงานมีสิทธิ์นำข้อมูลดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ต่อไปโดยชอบธรรม

6. ผู้ขอใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทีมงานกำหนดอย่างเคร่งครัด หากทีมงานพบว่ามีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในลงโทษหรือการยกเลิกการให้บริการ

7. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการให้บริการและหยุดให้บริการเกม GetAmped ในเวลาใดๆได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

8. ผู้ขอใช้บริการยอมรับเงื่อนไขต่างๆในข้อตกลงนี้ และถือข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้ Software เกม GetAmped


ยอมรับเงื่อนไข
 
 
  Copyright © 2004-2018 GetAmped.in.th ,CyberStep, Inc. Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.